Terms And Conditions

Algemene voorwaarden


versie 2.1

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:
4Service, gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:· 4Service;
'gebruiker': de wederpartij van 4Service, 4Service WebHosting.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 4Service en een gebruiker waarop 4Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 4Service, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Door 4Service uitgegeven offertes zijn geheel vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. 4Service is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. 4Service behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang tot haar diensten voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. 4Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 4Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4Service worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd gegevens niet tijdig aan 4Service zijn verstrekt, heeft 4Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiend extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de gebruiker in rekening te brengen.
4. 4Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 4Service is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan 4Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. 4Service draagt zorg voor de beschikbaarheid van de 4Service systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. 4Service is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de 4Service systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van 4Service liggen. 4Service is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van 4Service ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de 4Service systemen door of vanwege 4Service.
7. 4Service is gerechtigd verbeteringen in of aan de 4Service systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, doch minimaal twaalf maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de gebruiker 4Service derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt 4Service zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door 4Service verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 4Service worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. 4Service behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste één maand in acht te nemen, met dien verstande dat de gebruiker de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. 4Servicebehoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de gebruiker zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van 4Service.
2. Opzegging binnen de eerste twaalf maanden van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Indien dit toch gewenst is, zal de gebruiker worden verplicht tot betaling van het resterende abonnementsgeld.
3. Opzegging heeft in geen geval restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld tot gevolg.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van 4Service op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:· na het sluiten van de overeenkomst aan 4Service ter kennis gekomen omstandigheden geven 4Service goede grond te vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;· indien 4Service de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is 4Service bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van 4Serviceschadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 4Service.
2. Indien een klacht gegrond is zal 4Service de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal 4Service slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 11. Betaling
1. De betaling van alle 4Service diensten zijn gebaseerd op vooruitbetaling. Eventuele eenmalige kosten kunnen in geen geval terug worden verkregen evenals kosten voor de registratie van domein namen.
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 4Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de gebruiker in verzuim; de gebruiker is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. 4Service zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
5. Tevens is 4Service gerechtigd de gebruiker, na een schriftelijke waarschuwing,te deactiveren en pas weer te activeren als het verschuldigde bedrag is voldaan, vermeerderd met 50 euro exclusief BTW heraansluitkosten.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de gebruiker zullen de vorderingen van 4Service en de verplichtingen van de gebruiker jegens 4Service onmiddellijk opeisbaar zijn.
7. Door de gebruiker gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de gebruiker dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. De gebruiker is ook abonnementsgeld verschuldigd als de betreffende dienst tijdelijk gedeactiveerd is.
9. 4Service zal de persoonlijke gegevens van de gebruiker, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele 4Service personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.
10. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de contractduur, welke is gedefinieerd in artikel 5, de normale tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde hoedanigheid terugkeert zal een soortgelijk product als uitgangspunt genomen worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien 4Service aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van 4Service, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 4Service beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. 4Service is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. 4Service is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende:· Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving;· Warez, etc. - Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande.
5.1 De gebruiker dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. 4Service is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
5.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 12.5.4 en 12.5.5 is 4Service niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens gebruiker gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van 4Service behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van 4Service voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
5.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van 4Service worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van 4Service beperkt tot de vergoeding waarop 4Service voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die gebruiker over een maand verschuldigd is.
5.4 Eventuele fouten in het geleverde dient gebruiker binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan 4Service te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot een van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 12.5.5.
5.5 De gebruiker is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door 4Service in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover 4Service van oordeel is dat de gebruiker correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal 4Service, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de gebruiker een korting op de prijs verlenen, ofwel de gebruiker terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door 4Service aan een van deze herstelverplichtingen zal 4Service jegens de gebruiker geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.
5.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van 4Service beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door 4Service ter uitvoering van haar overeenkomst met de gebruiker worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van 4Service en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.
5.7 De eventuele aansprakelijkheid van 4Service voor producten van derden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 4Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 4Service niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 4Service worden daaronder begrepen.
2. 4Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat 4Service haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van 4Service opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door 4Service niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien 4Service bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de gebruiker gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Beperkingen en onrechtmatig gebruik
1. 4Service behoudt zich het recht voor om servers danwel verbindingen danwel andere diensten door 4Service geleverd tijdelijk of permanent te blokkeren als 4Service beslist dat deze niet juist of onrechtmatig is of zijn gebruikt. Tevens hecht 4Service veel waarde aan, en streeft de zogenoemde "Acceptable Use Policies" na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.
2. 4Service verbiedt expliciet het volgende:· Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziekbestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving;· Warez, etc. - Dit omvat tevens geplateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip "warez etc." is geheel ter discretie van 4Service ;· Het versturen van ongevraagde email en/of spam naar grote hoeveelheden gebruikers, dit ter beoordeling van 4Service.· Het draaien van IRC-gerelateerde diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, IRC servers, IRC shell hosting, bouncers, clients, eggdrops, etc.).
3. 4Service heeft het recht de door de gebruiker op het systeem geplaatste content en gegenereerd dataverkeer te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.
4. 4Service behoudt zich het recht voor de beperking op het gebruik van datatraffic en opslagcapaciteit op elk gewenst moment aan te passen, gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld
5. Het is niet toegestaan de verbinding met 4Service te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechteriijk beschermd materiaal en het zonder toestemming binnen dringen van andere computers op het Internet waarbij de gebruiker enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen hacken. Indien 4Service strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de gebruiker van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. 4Service behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende gebruiker te verhalen.
6. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die 4Service mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de gebruiker in strijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de overeengekomen contract(en). Tevens is gebruiker aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verkeerd of achterstallig onderhoud en het niet of niet tijdig doorgeven van een gehackte of aangevallen server of servers.
7. 4Service is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.
8. 4Service is gerechtigd de toegang voor de gebruiker tot 4Service tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de gebruiker een verplichting jegens 4Service niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de gebruiker onverlet.
9. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de gebruiker binnen een door 4Service gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van 4Service is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 4Service het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen 4Service en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Artikel 18. Aanvragen voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van 4Service (https://www.4Service.nl/alv.php) en aldaar op te halen.

Versie 2.2 01-2024